Polish
English

Wiedza i doświadczenie dla Ciebie
O nas
Oferta
Certyfikaty i nagrody
Kontakt
Ochrona prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest 

Eurochem Service Polska  Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4/52
02-796 Warszawa
Poland

tel.: +48 22 54 47 898
e-mail: biuro@eurochemservice.pl
KRS:  0000033232
NIP:  951-17-96-565
REGON:  12847632

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy;
  • Przesyłania informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przy użyciu podanych danych kontaktowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego -  art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia arlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej "RODO";
  • niezbędność przetwarzania dla rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
  • prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.  Jeżeli dane podajesz w celu umożliwienia nam odpowiedzi na twoje pytanie lub zgłoszenie, to podanie danych jest dobrowolne. Wymóg podania danych osobowych jest konieczny w celu:

  • rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi;
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego a jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda - do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

  • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  • Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: biuro@eurochemservice.pl

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Copyright © 2011 www.eurochemservice.pl - Designed by Web Page Templates